Privacyreglement Ingangsdatum 25 mei 2018

 

Algemeen

Het bestuur van Fotogroep Nadir hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door Fotogroep Nadir worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Fotogroep Nadir is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Fotogroep Nadir.

Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Fotogroep Nadir met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door Fotogroep Nadir, de doeleinden van de gegevensverwerking door de Fotogroep Nadir en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de Fotogroep Nadir.

Als u de website bezoekt of lid bent van Fotogroep Nadir, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Fotogroep Nadir uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid zoals dit door Fotogroep Nadir is opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

Begrippen

In het reglement komt een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 • De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

 • Het privacyreglement: dit reglement;

 • Beheerder: de secretaris van de Fotogroep Nadir of diens aangewezen vervanger;

 • De website: de website van Fotogroep Nadir: www.fotogroep-nadir.nl;

 • Webmaster: de webmaster van de Fotogroep Nadir, die de website beheert of diens aangewezen vervanger;

 

 

 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • Gebruiker: De functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen; hiermee wordt bedoeld de secretaris van Fotogroep Nadir of diens aangewezen vervanger;

 • Derden: personen en instanties buiten Fotogroep Nadir;

 • Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; hieronder worden ook foto’s verstaan waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht.

 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);

 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 • Leden: Hiermee worden de leden van Fotogroep Nadir bedoeld;

 • Data-lek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

 

Doeleinden

De Fotogroep Nadir verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:

 • Activiteiten die, gelet op de doelstelling van de Fotogroep Nadir, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;

 • Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen de Fotogroep Nadir;

 • Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Fotogroep Nadir;

 • Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

 • Het verzenden van informatie aan betrokkenen over activiteiten en diensten van Fotogroep Nadir en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door Fotogroep Nadir, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;

 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding;

 • Het beschikbaar stellen aan de leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen en

  commissies;

 • Het publiceren van foto’s van door fotogroep Nadir georganiseerde activiteiten waarop leden herkenbaar zijn afgebeeld, tenzij het betreffende lid schriftelijk heeft verklaard daar geen toestemming voor te geven. Deze clausule blijft van toepassing nadat een lid Fotogroep Nadir heeft verlaten.

Rechtmatige grondslag

De Fotogroep Nadir verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;

 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;

 • Voor de goede vervulling van de taak, die Fotogroep Nadir vervult;

 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.

  Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn persoonsgegevens te verstrekken.

  Wijze van verwerking

  De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

  Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

  Het nieuwe lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

 

Persoonsgegevens

De Fotogroep Nadir verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Personen die de Fotogroep Nadir om informatie of documentatie hebben verzocht;

 • Personen met wie de Fotogroep Nadir een zakelijke of financiële relatie onderhoudt;

 • Personen die deelnemen aan een door Fotogroep Nadir georganiseerde activiteit;

 • Leden van Fotogroep Nadir, en wel de volgende gegevens:

                                                    o gebruikersnaam wachtwoord
                                                    o voornaam
                                                    o achternaam
                                                    o e-mailadres
                                                    o telefoonnummer
                                                    o ingang lidmaatschap
                                                    o einde lidmaatschap
                                                    o adres
                                                    o postcode
                                                    o woonplaats

 • Eventueel aangevuld met:
                                                o Bijzonderheden over het lidmaatschap / rol binnen de organisatie
                                                o pasfoto of avatar
                                                o foto’s
                                                o persoonlijke beschrijving aangeleverd door het Lid.

 

De persoonsgegevens van het lid worden binnen 6 maanden uit de Nadir-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van de Fotogroep Nadir is beëindigd. Indien werkzaamheden van een betrokkene ten behoeve van de Fotogroep Nadir zijn beëindigd of de transactie met de Fotogroep Nadir is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Gegevens verkregen via het contactformulier op de website worden altijd verwijderd na maximaal 6 maanden tenzij betrokkene te kennen heeft gegeven lid te willen worden van Fotogroep Nadir.

 

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

De Fotogroep Nadir verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de leden mogelijk toegang tot persoonsgegevens van leden, die een functie vervullen binnen de vereniging.

De gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

 

Beveiliging

Fotogroep Nadir draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van Fotogroep Nadir en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

 

Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de Fotogroep Nadir te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de Fotogroep Nadir om dit te corrigeren.

 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de Fotogroep Nadir te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen.

 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Fotogroep Nadir zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 • In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Bezuidenhoutseweg 30 , 2594 AV Den Haag

 

Website van Fotogroep Nadir

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Fotogroep Nadir heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. Fotogroep Nadir maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de leden van de Fotogroep Nadir en zijn alleen bereikbaar na inloggen.

Cookies

Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van de Fotogroep Nadir is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

De social media cookies zijn:
• Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.

 

Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het IP-adres niet vast te leggen. Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

 

Links naar websites van derden

Op de website van Fotogroep Nadir zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere fotogroepen en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens. De Fotogroep Nadir is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

 

Data-lek

Er is sprake van een data-lek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Fotogroep Nadir worden afdoende beveiligd.

 

Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de Fotogroep Nadir.

Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement.

Wijzigingen en aanvullingen van het privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Vastgesteld te Bergen op Zoom
Tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 

 

Home